Процедури

Процедура № 5373 на ДГС Н. Паничарево

Процедура № 5373 на ДГС Н. Паничарево от 09.06.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 09.06.2021
Втора дата 16.06.2021
Начална цена 240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на движими вещи частна държавна собственост, а именно : ДМА -2 /два/броя мотоциклети

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.

Документи