Процедури

Процедура № 5385 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 09.06.2021
Втора дата 17.06.2021
Начална цена 288.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване, съгласно Раздел II от Наредба № 7/14.11.1997 год., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, а именно : ДМА -2 /два/броя мотоциклети, собственост на ТП „ДГС Ново Паничарево“ при „ЮИДП“ ДП, гр. Сливен

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.