Процедури

Процедура № 5396 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 25.06.2021
Втора дата
Начална цена 3,425.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Позиция №4 ( вкл.Пакет № 2112-2 и Пакет № 2113-2) в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ”

Данни за дървесината

Обект/и № Позиция №4 ( вкл. Пакет № 2112-2 и Пакет № 2113-2)
Дървесен вид цр
Едра 45 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 45 куб.м.