Процедури

Процедура № 5439 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5439 на ДГС Стара Загора от 22.07.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 22.07.2021
Втора дата
Начална цена 18,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 215129
Дървесен вид цр, бл, кгбр, здб, гбр, срлп, мждр
Едра 18 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 216 куб.м.
За огрев 498 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 786 куб.м.