Процедури

Процедура № 5447 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 17.08.2021
Втора дата
Начална цена 37,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗОП – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Предмет „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ(ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.