Процедури

Процедура № 5475 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 30,295.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив (сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, съгласно одобрени план-сметки, в горски територии- държавна собственост от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Котел”, от условно обособени обекти №№ 41 и 42

Данни за дървесината

Обект/и № 41 и 42
Дървесен вид бк, гбр, см, врб, трп, яв, бл, цр, кгбр, мжд
Едра 41 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 47 куб.м.
За огрев 1019 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 1159 куб.м.