Процедура № 5482 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Звездец 13.08.2021 26,653.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване Продажба на добити количества дървесина от временен склад от Пакет № 2102-9 в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Пакет №2102-9 дб,цр, гбр,кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 280.50 куб.м. 0 куб.м. 373.50 куб.м.