Процедури

Процедура № 5482 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 13.08.2021
Втора дата
Начална цена 26,653.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добити количества дървесина от временен склад от Пакет № 2102-9 в горски територии държавна собственост на територията на „ Югоизточно държавно предприятие ” ДП Сливен – ТП „ Държавно горско стопанство Звездец ”

Данни за дървесината

Обект/и № Пакет №2102-9
Дървесен вид дб,цр, гбр,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 93 куб.м.
За огрев 280.50 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 373.50 куб.м.