Процедури

Процедура № 5531 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.09.2021
Втора дата
Начална цена 49,263.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213125, 213140 и 213142 на 03.09.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213125,213140,213142
Дървесен вид бк,гбр,здб,чб,бб,см
Едра 74 куб.м.
Средна 104 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 236 куб.м.
За огрев 247 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 692 куб.м.