Процедура № 5546 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 09.09.2021 5,460.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Механизирана подготовка на почвата на площи за залесяване -20 дка. в отдел/подотдел 54"и"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.