Процедури

Процедура № 5581 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 29.09.2021
Втора дата
Начална цена 28,926.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2119
Дървесен вид бл, изгр
Едра 10 куб.м.
Средна 566 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 663 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1246 куб.м.