Процедури

Процедура № 5582 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Начална цена 6,149.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2113 (отдели, подотдели - 381 б, з; 382 б; 401 а; 410 а, б; 435 а) от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид бл,цр,гбр,срп,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 260 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 260 куб.м.