Процедури

Процедура № 5600 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 06.10.2021
Втора дата
Начална цена 5,604.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка и залесяване на горски култури.

Данни за дървесината

Обект/и № 214202
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.