Процедури

Процедура № 5609 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 07.10.2021
Втора дата
Начална цена 45,631.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2143, №2144, №2145 и №2146 от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2143,2144,2145 и 2146
Дървесен вид ак, бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1798 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1925 куб.м.