Процедури

Процедура № 5645 на ДЛС Тополовград

Процедура № 5645 на ДЛС Тополовград от 28.10.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 28.10.2021
Втора дата
Начална цена 39,774.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2144, 2145 и 2146
Дървесен вид бл, цр, кдб, кгбр, здб, кл, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1398 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1525 куб.м.