Процедури

Процедура № 571 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 09.12.2016
Втора дата 14.12.2016
Начална цена 27,923.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Процедура „открит конкурс“ предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента

Данни за дървесината

Обект/и № 176110
Дървесен вид здб,цр,едлп,мжсд,ак
Едра 25 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 502 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 597 куб.м.