Процедури

Процедура № 5734 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.11.2021
Втора дата
Начална цена 6,335.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223105 на 30.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223105
Дървесен вид чб,цр,бб
Едра 24 куб.м.
Средна 135 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
Технологична 55 куб.м.
За огрев 1 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 234 куб.м.