Процедури

Процедура № 5746 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 115,832.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38 от „Наредбата”, от временен склад от Пакет № 2203-1 от държавните горски територии в района на ТП ”Държавно горско стопанство Зведец”,

Данни за дървесината

Обект/и № Пакет №2203-1
Дървесен вид дб,цр,кгбр
Едра 229 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 304 куб.м.
За огрев 618 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Всичко 1224 куб.м.