Процедури

Процедура № 5748 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 52,808.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2201 и Обект №2203 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2201 и Обект №2203
Дървесен вид бб,чб,цр,бл,чдб,мжд,дб,кгбр
Едра 598 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 439 куб.м.
За огрев 632 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Всичко 1772 куб.м.