Процедури

Процедура № 5749 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 150,103.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за местни преработватели, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38 от „Наредбата” в горски територии - държавна собственост, на Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206 в териториалния обхват на ТП “ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2204, Обект №2205 и Обект №2206
Дървесен вид цр,бл,кгбр,мжд
Едра 18 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 110 куб.м.
За огрев 2907 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 3039 куб.м.