Процедури

Процедура № 5752 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 67,975.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обекти 2201, 2202 и 2203-за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите и чл.38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2201, 2202, 2203
Дървесен вид дб,цр,кгбр,мжд
Едра 10 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1713 куб.м.
За огрев 994 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2717 куб.м.