Процедури

Процедура № 5757 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 21,956.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2201 МТ;2202 МТ;2203 МТ;2204 МТ;

Данни за дървесината

Обект/и № 2201 МТ;2202 МТ;2203 МТ;2204 МТ;
Дървесен вид чб;бл;
Едра 53 куб.м.
Средна 441 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 141 куб.м.
За огрев 6 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 673 куб.м.