Процедури

Процедура № 5760 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 102,519.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2205;2206;2207;2208;

Данни за дървесината

Обект/и № 2205;2206;2207;2208;
Дървесен вид чб;здб;
Едра 250 куб.м.
Средна 1413 куб.м.
Дребна 228 куб.м.
Технологична 1063 куб.м.
За огрев 193 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3147 куб.м.