Процедура № 5766 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 08.12.2021 235,718.54 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Таен търг
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2022 година, от обект № 2203 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203 бл,изгрн,цр,грб,кгбр,клен,мждр,акация,избк,срлп 574 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 1676 куб.м. 161 куб.м. 2669 куб.м.