Процедури

Процедура № 5767 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 215,530.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от ЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2201,№2202,№2203,№2204 и №2210
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,бук,гбр,здб,брз,ива,явор,кгбр
Едра 779 куб.м.
Средна 2124 куб.м.
Дребна 132 куб.м.
Технологична 1821 куб.м.
За огрев 1771 куб.м.
ОЗМ 218 куб.м.
Всичко 6845 куб.м.