Процедури

Процедура № 5768 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 176,299.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2205,№2206,№2207 и №2208
Дървесен вид бб,чб,елст,ела,см,здгл,бук,гбр,брз,ива,здб
Едра 1446 куб.м.
Средна 1480 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
Технологична 1132 куб.м.
За огрев 1100 куб.м.
ОЗМ 237 куб.м.
Всичко 5465 куб.м.