Процедура № 5774 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 06.12.2021 106,363.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201 широколистни и иглолистни 399 куб.м. 595 куб.м. 4 куб.м. 1429 куб.м. 1012 куб.м. 0 куб.м. 3439 куб.м.