Процедури

Процедура № 5775 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 103,778.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2203 (отдели, подотдели - 348 а; 353 а), № 2204 (отдели, подотдели - 372 в; 373 в; 397 в), № 2206 (отдели, подотдели - 394 г, и; 398 е), № 2210 (отдели, подотдели - 168 з, 171 б, 180 б) и № 2212 (отдели, подотдели - 307 г, е, ж; 309 a) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2203;2204;2206;2210;2212;
Дървесен вид изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;кгбр;трп;срлп;здгл
Едра 189 куб.м.
Средна 575 куб.м.
Дребна 87 куб.м.
Технологична 1262 куб.м.
За огрев 1507 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 3734 куб.м.