Процедура № 5778 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 06.12.2021 31,981.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на местни търговци от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203 широколистни и иглолистни 303 куб.м. 1 куб.м. 6 куб.м. 354 куб.м. 279 куб.м. 68 куб.м. 1011 куб.м.