Процедури

Процедура № 5779 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 118,349.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2205 (отдели, подотдели - 382 е; 383 б; 384 п), № 2207 (отдели, подотдели – 211 ж; 337 ж; 406 б; 407 б), № 2209 (отдели, подотдели - 406 в, ж; 416 б, в) и № 2211 (отдели, подотдели - 308 a, б, в, г, д) от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ”

Данни за дървесината

Обект/и № 2205;2207;2209;2211;
Дървесен вид изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;гбр;трп;срлп;бб;
Едра 613 куб.м.
Средна 478 куб.м.
Дребна 94 куб.м.
Технологична 1074 куб.м.
За огрев 1509 куб.м.
ОЗМ 345 куб.м.
Всичко 4113 куб.м.