Процедури

Процедура № 5788 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 441,729.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти № № 22-1, № 22-2, № 22-3, № 2205-2, № 2209-2 и № 2211-2 от ЛФ 2022 г., отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и чл. 38 от Наредбата, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № № № 22-1, № 22-2, № 22-3, № 2205-2, № 2209-2 и № 2211-2
Дървесен вид изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;кгбр;трп;срлп;бб;
Едра 802 куб.м.
Средна 419 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
Технологична 977 куб.м.
За огрев 1623 куб.м.
ОЗМ 459 куб.м.
Всичко 4371 куб.м.