Процедури

Процедура № 5789 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 09.12.2021
Втора дата
Начална цена 158,712.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад, за търговци отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ в обекти №№2201, 2202, 2203, 2204 и 2205, от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204 и 2205
Дървесен вид чб, бб, здгл, ак
Едра 540 куб.м.
Средна 846 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3472 куб.м.
За огрев 268 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5126 куб.м.