Процедури

Процедура № 5790 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 99,814.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225101

Данни за дървесината

Обект/и № 225101
Дървесен вид чб, бб, цр, здб, кдб, бл, срлп, мждр
Едра 172 куб.м.
Средна 1537 куб.м.
Дребна 115 куб.м.
Технологична 1170 куб.м.
За огрев 501 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3495 куб.м.