Процедури

Процедура № 5792 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 24,624.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225103

Данни за дървесината

Обект/и № 225103
Дървесен вид чб
Едра 75 куб.м.
Средна 508 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 162 куб.м.
За огрев 70 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 843 куб.м.