Процедури

Процедура № 5797 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 09.12.2021
Втора дата
Начална цена 14,927.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223110 П на 09.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223110 П
Дървесен вид бл, здб, цр, срлп
Едра 2 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 72 куб.м.
За огрев 86 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 178 куб.м.