Процедури

Процедура № 5804 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 10.12.2021
Втора дата
Начална цена 93,894.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2206, 2207, 2208, 2209 и 2210
Дървесен вид чб, бб, ак
Едра 262 куб.м.
Средна 325 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2156 куб.м.
За огрев 292 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3035 куб.м.