Процедури

Процедура № 5805 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 10.12.2021
Втора дата
Начална цена 58,939.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 2214 (отдели, подотдели - 291 в; 299 а; 302 а, в; 303 а), от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии –частна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № 2214 - ЧГТ
Дървесен вид изгор,бл,цр,срлп,мжд,кгбр
Едра 16 куб.м.
Средна 376 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 676 куб.м.
За огрев 1082 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 2175 куб.м.