Процедури

Процедура № 5849 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Начална цена 95,744.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2220;2221;2223;2225;

Данни за дървесината

Обект/и № 2220;2221;2223;2225;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн;
Едра 0 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3126 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3176 куб.м.