Процедури

Процедура № 5854 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Начална цена 140,192.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 и 2216
Дървесен вид чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр
Едра 269 куб.м.
Средна 353 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2098 куб.м.
За огрев 1869 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4589 куб.м.