Процедури

Процедура № 5855 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 10.12.2021
Втора дата
Начална цена 39,774.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне по чл.25, ал.1, т.1
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти №2144, №2145 и №2146, от ЛФ-2021 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2144, 2145 и 2146
Дървесен вид чб, ак, здб, срлп, гбр, бл, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1398 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1525 куб.м.