Процедури

Процедура № 5903 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 07.01.2022
Втора дата
Начална цена 55,548.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2208 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2206, 2208 и 2210
Дървесен вид чб, бб
Едра 163 куб.м.
Средна 259 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1294 куб.м.
За огрев 65 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1781 куб.м.