Процедури

Процедура № 5907 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Начална цена 67,513.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2223, №2224 на 10.01.2022 година от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № 2224,2223
Дървесен вид см, бк,бб,яв
Едра 593 куб.м.
Средна 421 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
Технологична 154 куб.м.
За огрев 208 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 1439 куб.м.