Процедури

Процедура № 5910 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 14.01.2022
Втора дата
Начална цена 36,950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2212 и 2214 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2212 и 2214
Дървесен вид чб, ак, здб, срлп, бл, цр и гбр
Едра 37 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 575 куб.м.
За огрев 597 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1217 куб.м.