Процедури

Процедура № 5931 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 39,972.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2212 и Обект №2213 находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“,

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2212 и Обект №2213
Дървесен вид дб,цр,гбр,бк,дк,чдб,мжд,трб,кгбр,лп,срлп
Едра 77 куб.м.
Средна 235 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 11 куб.м.
За огрев 1054 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 1408 куб.м.