Процедура № 5936 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 11.02.2022 51,815.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2210 широколистни 433 куб.м. 9 куб.м. 21 куб.м. 600 куб.м. 476 куб.м. 116 куб.м. 1655 куб.м.