Процедури

Процедура № 5966 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 24.02.2022
Втора дата
Начална цена 149,099.51 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет възлагане на сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад и изсичане на подлес, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента

Данни за дървесината

Обект/и № 2214, 2223, 2224, 2225, 2226
Дървесен вид бл, здб, цр, кл, кгбр, мжд, срлп, гбр, трпт, кл
Едра 72 куб.м.
Средна 600 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3157 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3841 куб.м.