Процедури

Процедура № 5994 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 07.03.2022
Втора дата
Начална цена 24,078.91 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на дейността "Попълване и отглеждане на тополови култури в Обект № 2020-Т, от териториалния обхват на ТП „ДГС Ивайловград“:

Данни за дървесината

Обект/и № Обект № 2020-Т
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.