Процедура № 5996 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 08.03.2022 459,885.55 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. изсичане на издънки с моторен храсторез), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно втори път) в обект № 2022-2 в териториалния обхват на ТП ,,ДГС-Тунджа''

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2022-2 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.