Процедури

Процедура № 5997 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 07.03.2022
Втора дата
Начална цена 170,667.93 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2211, №2212, №2213, №2214 на 07.03.2022 г. от ЛФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № №2211, №2212, №2213, №2214
Дървесен вид бк,гбр,здб,кгбр,цр,бл,кдб
Едра 26 куб.м.
Средна 555 куб.м.
Дребна 31 куб.м.
Технологична 187 куб.м.
За огрев 1620 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2419 куб.м.