Процедури

Процедура № 6005 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 11.03.2022
Втора дата
Начална цена 56,841.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с №№ 2201, 2202, 2203, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 2201, 2202, 2203
Дървесен вид чб, бб, бл, здб,
Едра 94 куб.м.
Средна 584 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1058 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1781 куб.м.