Процедури

Процедура № 6009 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 09.03.2022
Втора дата
Начална цена 375,081.01 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект ЛКД № 2-2022 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.